������ ������ » » » ��������� ������� OVA [2010] / Princess Resurrection

��������� ������� OVA [2010] / Princess Resurrection

��������� ������� OVA [2010] / Princess Resurrection
��������: ��������� ������� OVA [2010] / Princess Resurrection / Kaibutsu Oujo (2010) / Monster Princess
������������: ������, 2010 ���
����: �����������, �������
���: OVA (3 ��.), 25 ���.
������: c 09.12.2010 �� 07.10.2011
��������: �������� ��������
����� �� �����: Kaibutsu Oujo
����� ���������:
������� �������

��������: ������ �� ����� ���� ��������� � ������, ������� ������ ������ ���������� �� ������ ��������� � ����� ���������. � ��������� ��������� ������������� ������ ���� ����������� � �����, ��� �� ������� ����� ������� �������� ����� �����,� ��� ����� �� ������� ���� �� ��������� �� ���� �����������...
01. ��������� ������� [��]
02. ��������� ������� OVA

�������� ����� ������:

���������:

������ : 01


������ : 02


������ : 03

����:

������ : 01


������ : 02


������ : 03����������� ����������:


����������
����������, ����������� � ������ �����, �� ����� ��������� ����������� � ������ ����������.
x