��������: ������ ���, ������ �������! OVA [2007] / Kyou Kara Maou! R / Kyo Kara Maoh! R
������������: ������, 2007 ���
����: �����������, �������, �������, ����-��,���
���: OAV (5 ��.), 30 ���.
������: c 26.10.2007 �� 27.02.2008
��������: �������� �������
��������: ��������� ����
������� �������

��������: ��� � �������� � ����-��������, � "Kyou Kara Maou� ���� ���� � ��������-��������� ����� ���, ������� ����� ��� ���� ����� ������� �� �����, ������� ��� ������������ �����������, ����������� ��� ������� ����� ����� ����� ���������. �� ��� ������� ������ 15 ���, � ��� ���, �������� ���������� � ��������, ����������� ������������ �������� ������������ � ������ ���. � ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����� �������� ��� ������ � ������� �������, ������ ��� � ���� ���� ������ � ���� ����� ������ �����, ������� ���������� ���� �����. �� ��� ������� ����� ����������, ��� �� - ������, ��� ������������� �������� ������� ����� ���� ������� � ����������� �� ��� ����� ������. ����, ������� ��� ����������� � ���� ����, ������������, � ����� �� ��������� ���� ������������� ����������, �������, ������� ��� ���, ������� ����� ���������� ��� ������, ��������� �������������� �������, �������� ��������� � ���������, ����� ������������ ����� �������, �������� ��������, ��������� � ���� �������� ��� �� ����� ��������, � ������� ����������, ������� �� �������� ������������� ���������� ��� �� �� �������, �� �� �������� (������� �� ����� ������). ������ � ������������ �� ��������� �� ������������� ������� � ���� �������, � ��� ����� �� �������������� �����, ���� �������� � ����� � �� ������, ����������� ���������, ������������� ���� ��������� ������� ������ ��� ������, ��� ��� ������ ��� � ��� ����� (������ ����� ����������� ����������, ��� ������).
������ ���, ������ �������! (������ �����) [2005] / Kyou Kara Maou! - Second Series
��������: ������ ���, ������ �������! (������ �����) [2005] / Kyou Kara Maou! - Second Series / Maou From Now On! / Kyo Kara Maoh! / Kyokara Maou / Kyou Kara Maoh!
������������: ������, 2005 ���
����: �����������, �������, �������, ����-��,���
���: �� (39 ��.), 25 ���.
������: c 02.04.2005 �� 25.02.2006
������ � 09:00 [�������� �����] �� NHK-BS2
��������: �������� �������
����� ���������: ��������� ����
������� �������

��������: � ����� "Kyou Kara Maou� ���� ���� � ��������-��������� ����� ���, ������� ����� ��� ���� ����� ������� �� �����, ������� ��� ������������ �����������, ����������� ��� ������� ����� ����� ����� ���������. �� ��� ������� ������ 15 ���, � ��� ���, �������� ���������� � ��������, ����������� ������������ �������� ������������ � ������ ���. � ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����� �������� ��� ������ � ������� �������, ������ ��� � ���� ���� ������ � ���� ����� ������ �����, ������� ���������� ���� �����.
������ ���, ������ �������!(������ �����) [2004] / Kyo Kara Maoh!
��������: ������ ���, ������ �������!(������ �����) [2004] / Kyo Kara Maoh! / Kyou Kara Maou!
������������: ������, 2004 ���
����: �����������, �������, �������, ����-��,���
���: �� (39 ��.), 25 ���.
������: c 03.04.2004 �� 12.02.2005
��������: �������� �������
��������: ��������� ����
������� �������

��������: ���, ��� 15-������ ��� ����� ��������� �� ������������� ���� ������. ���� � ���� �������, � ���� �������� �������� ����� � ������� ������ � �� ���� ������� � ������. ����� ����������, ��� ������� ��� � ����� ����, ������� ������ ���������� ���� ������, ���� �������� ���� �� ����� ������ � ������. �� � ��� ���, ��� ��������, ����� ���� ����������� ������, ��� �� �� ������ ����������� ������, � ��� � ������� ������������ ���������� �������, ��� �������� ��� � ��������� �������� �������� ���� ���������. ������� �� ���� �� ������� ������� ��������� �� ������ � ������ ���� �������� ���� � �����, ���, ��� ������� �������������, ��������� ������ ��������� ����� �������� � ������������ �������� ������. � ���� ����������� ����� �� ������ � ����� �������, ������ ���� ���������� � �������� �� �������. � ������ � ����� ��� �������� ��������� � ��������: ��� �� �������� ����� �����, �� �� ���������� ��, �����? ������� ������ �������� �����, ���������, ���������, ���������� ������-������������, ����� � ������, � ����� ������. � �� �� ��� �� ���� ������� ����� ������ � ������� ������ � ����� ����� ������, �������� � ������� �������� �������� �� ��� �������� ������, ����������� ����������� �������� ���������� ����. �� ��� ��������� ��� �� ���������, ������� ����� �� ��������, ������� ������� ������� � ���������� �������� � ����� � ����� ��� ��������, ���� ��� �������!
���������� ����� OVA [1998] / Glass no Kamen OVA
��������: ���������� ����� OVA [1998] / Glass Mask OVA / Glass no Kamen OVA / Glass no Kamen: Sen no Kamen o Motsu Shoujo / Glass Mask: The Girl of a Thousand Masks
������������: ������, 1998 ���
����: ���������, �����, ���
���: OAV (3 ��.), 45 ���.
������: c 16.12.1998 �� 21.04.1999
��������: ������� �����
����� �� �����: Glass no Kamen
����� ���������: ����� ������
������� ����

��������: ��������� ���� �� ��� ������� �������, ����� ������ - ��� �������� ������� �����. ���� ������� ���� � ������� � �����, ���� ���� ����� ��� ��������� ����� � ������ ����� �������. �������� ������� � ������, �����, ������������ � ����������� ���������� ������.
���������� ����� [��-1] [1984] / Glass no Kamen
��������: ���������� ����� [��-1] [1984] / The Glass Mask / Glass no Kamen
������������: ������, 1984 ���
����: ���������, �����, ���
���: �� (23 ��.), 24 ���.
������: c 09.04.1984 �� 24.09.1984
������ � 19:00 [�������� �����] �� NTV
��������: ����� ��������
����� �� �����: Glass no Kamen
����� ���������: ����� ������
������� ����

��������: ����� "���������� �����" - ������������ ������� ���, �������������� � ������� �������, ������� ��������� ����� � ���� ������. ��������� ���� ����� ������������ �������. ��� ������ �� ��������� � ���� �� ������ � ������. �� ���� ����, ����� ��� ���� ��� ���������, ������� �� ���������� �������� ������ � ������� � ��������� ��������� ������������. ��� ���� ������������ ������ � ����� - ������, �� ����� ������� ��� ��� ������� ����������� � ���� ���, ��� ������ ������ �� ����� � �� ������. �� ��� �� ��������� ���������. �� �� ����� ���� ���� ����� �� ����� ���������������� � �����������, ��� ������� ��� ������. � ��� ����� ��������� ������, ��������� ������� �� �������� �������� �������� ������� � ������������� �����... ��� �� ���� ���� � �������?
������ ���, ������ �������! (������ �����) [2008] / Kyou Kara Maou! 3rd Series
��������: ������ ���, ������ �������! (������ �����) [2008] / Kyou Kara Maou! 3rd Series / Kyou Kara Maou! 3rd Season
������������: ������, 2008 ���
����: �����������, �������, �������, ����-��,���
���: �� (39 ��.), 25 ���.
������: c 03.04.2008 �� 19.02.2009
��������: �������� �������
��������: ��������� ����
������� ����

��������: ����������� ������� ������ "������ ��� - ������ �������!" ��� - ������� ��������, �� ����� ����� ����� � �������, �� ��� �������� ���� �� �������, � ������ �� ������� - ��������� �������� ��� ������ ������. ������� �� ���� �����, �� �������� ������ ����� �� ���������. ��������� ��� �� ������ ����, � �������� ������������� �� ���, ��� ����������� ��� � ������� ������ � ������ � ��� ����� ������� ���� ��� ������ ��� ������� � ������. � ��� ���������� ��������, ��� ���������� � �� ����������� � ������ ����, ��� ���� ������-�� ���������� �� ����, ���������� ������� � �������� �� ���������� �����. ����� ��������� ������ ����������, ���� ����������� �������� ������ �� ��� � ������ �� ����� ������ �������, �������� ��� , �������� ���, ��� ������ �� �� ������� 15 ������ ��������, � ����� ��������� ������... �������.
���������� ���� - ����� ������ [2011] / Pretty Rhythm: Aurora Dream
��������: ���������� ���� - ����� ������ [2011] / Pretty Rhythm: Aurora Dream / Pretty Rhythm Aurora Dream
������������: ������, 2011 ���
����: �������, ���
���: �� (>24 ��.), 25 ���. (���. 21 �����)
������: c 09.04.2011
������ � 10:00 [�������� �����] �� TV Tokyo
��������: ������ ���������
��������: ���� ����
������� ������� / ����

��������: � ��������� ������� ������� �������� ���� ������ ������ ���������� ������-��� � ��������� �����, �����, ��������� ������� � ���������� ����. ��������� �� ���� ������ �������� ��� ������� ������ ���� �������� � ������� �������� ������������� ���������. �� ��� � ���� ���������� ����� ��������-������� ��� ��������� ���������, � ��������� ���� ����-�� �������. ������ ���� ��� ������ ������������, � ����, �������� �����, ���������� �� ����� ���� �������� � ����� � �����, �� ��������� ���� � ���������, ���������������� ����. ��� ��� ����������, ��� �� ��������� ���������� �������� ����� ���������? ������� ��������� ��� �������� ������, ������ �������, ����� � ������ � ������ �������� �������� ���-��������. ���� � ������� ���-������� ��� ������ ������ ������� � ������ �� ��� ��� �� ��������� ��� ������� � ����������������. ��������, ���� � ������ �� ����, � ���� ����������� ����, � ����, ������� ��, ������������ ����������. ������ ������� ������ ����� ��� ������� � ��������, � ����� �������������, ���� � ������� ������, ��� ������� ����� ��������� ������. ��, �� ����� ������� ����� ������� ��������. �� �� ������� ����� ���� �� ��������! � Hollow, World Art
� ������� ������ ���� OVA [2002] / Searching for the Full Moon: Cute Cute Adventure
��������: � ������� ������ ���� OVA [2002] / Searching for the Full Moon: Cute Cute Adventure / Full Moon wo Sagashite: Cute Cute Adventure / Kawaii kawaii daibouken
������������: ������, 2002 ���
����: �������, �������, ���
���: OAV (1 ��.), 9 ���.
��������: 01.11.2002
��������: �������� ���
����� �� �����: Full Moon wo Sagashite
����� ���������: �������� �����
������� �������


��������: �������, ��� ��������������� - ��, ��� �������� ����� �� �������. ����� ��������� ��������� ����� � ������ � ���������� ������� �� �����������, �������������� �� ���� �����. �� ������� ���� ��������� �������, ������� ���������� ��������� �������.
�������������� ������ [2000] / Ayashi no Ceres
��������: �������������� ������ [2000] / Ayashi no Ceres / Ceres Celestial Legend / Mysterious Ceres / Unearthly Ceres / Ominous Ceres
������������: ������, 2000 ���
����: ���������, �����������, �������, ���
���: �� (24 ��.), 21 ���.
������: c 20.04.2000 �� 28.09.2000
������ � 18:30 [�������� �����] �� WOWOW
��������: �������� �������
����� �� �����: Ayashi no Ceres
����� ���������: ������ �
������� �������

��������: �������� ������� �������, � ������������ ������� ���� (�������� ����) �� ����� ������ ���������� �� �����, ����� ���������� � ����. ������ ��������� �� ������ �� �� ������� - ����� �� �������� ������� ������� �������� ����������� ������ �� ������ ������������ �������� �������, � ��������� ���������, ���������� ����������� ������� �����, �������� ����� ����� �� �������� ���������. ������� ����� �����, � ���� ����� ����� � ������������ �����, � ����� ����, �������� ������ ��������������� ����� ������. ������ ����, �� ���� � ���������� � ����� ��������� ������ ���������� ��������� ������ � ��������� ������������������ �����. ������ ������� � �������� ���� �� ������, ���������� ������� ������������� ����. ����� ������� �������, ��� � ����������� �� ��������������� ��� ���� ����� ������� ������ ������, � ���������� �������� ���������, ��� ������� � ����������� ������ �� ������������� �� ������� ��������������� �������� � �����, ���� ���������� �� ���� ������. ������������ ������ ���������� �� ����� �������� ����, � ����������������� �� ��������� � ����� ������� �� ���� ������� � ��� ������ ��������� ��� ������� �� �����, � � ������ - �������� ��������� ���������, ������� ��� ����� ������� ���� ������� ��... � ������� ������, World Art
������ - ������������� ������� [2011] / T.P. Sakura: Time Paladin Sakura
��������: ������ - ������������� ������� [2011] / T.P. Sakura: Time Paladin Sakura
������������: ������, 2011 ���
����: ����-���
���: OAV (2 ��.), 25 ���.
������: c 27.01.2011 �� 24.02.2011
��������: ������� ��������
��������: ������� �����
������� ������� / ����

��������: ����� ���������� ������������ ������� ������ �� �������� �� ������� � ������������. ���� ������������� ������� ������ ����� ��������� ������������ �� ������������, ��� ������ ����� �� ����� ����� �������� �������������� �� ������ �������� �����. � ������� ������ ����� ������ � �� ������ � �������-������������ �� ������ ��������, ����������� ����-��-�������, � � ����� ��������� �����. ������� ���������� �� �������� ����� ������ ��������, ���� ������. � ����� �� ������ ������, �� ����� ��������� ��� �������� ����� ���, ������� ������� ���������� �������. �� ����������� ���� ��������, ��������� � ����� � ��������� ��� ���� ���������������-���������� �����. ����� �� ������ ��������, � ������ � ���� ���? � KeeperRus, World Art
x