������ ����������� ����
��������: ����������� ���� / Mama - Nothing to Fear / Mama - Fearless of Anything in the World
������������: ����� �����
��� �������: 2014
��������: ��� ����-���
� �����: Song Yoon-A - Han Seung-Hee, Moon Jung-Hee - Seo Ji-Eun, Hong Jong-Hyeon - Koo Ji-Sub, Jung Joon-Ho - Moon Tae-Joo, Choi Song-Hyun - Na Se-Na, Jeon Su-Kyeong - Kwon Do-Hee, Choi Jong-Hwan - Director Kim, Jung Soo-Young - Jin Hyo-Jung, Kim Hyun-Kyoon - Moon Tae-Hoon
���: ������, 16 �����
����: ��������, �����
������� ��������: �� ��� "Mania"

��������: ��� ��� �� ������� - ��������� ��������. ��� �������� �������-��������� � ����������� ���� ������ ����. ������� ��� ��� �� ������, ��� ��� ���������� ������ � �� ��� �� ����� �������, ����� ����������� �������� �����. ������� ��������� �� ������ ���� � ������, ��� �� ��������� ������ ����.

���� �������� 2 ������� 2014

������� ����� ������
��������: ������� ����� / Melody of Love [2013]
������������: ����� �����
���: ������, 152 ����� �� 30 ���.
����: ��������, ���������, �������, �����������
�������: Lee Duk Gun
� �����: ��� �� ��, ���� ��� ��, ��� ��� ���, �� ���� ����, ��� � �� ���, ��� ��� ո�, ��� � и�, ��� ��� ��� � ��.
������� ��������: �� "Bears"
������� ������� �� "Julia Prosenuk"

��������: ������������� ������ "������� ����� ������� ��� 3 �����. ������ ����� �������� ������� �������� ���� ����� � ���� ������� ����, ��� �������������� ����������� ������� �����.

���������:

151 �����(��������) [END]

1-11 ����� (�������)

������ ������� ���� 4
��������: ������� ���� 4 [2014] / God's Quiz 4
������������: ����� �����
���: ������, 10 ����� �� 60 ���.
����: ��������, �������, ��������, ��������
� �����: �� ��� ����, �� ��� ��, �� ��� ��, ��� ��� ø� � ��.
������� ��������: �� "Big Boss"

��������: ��������� ����� ������������ ��� ����������-����������� ������. ��� ����-� ����� ���������� ������������� � �����. �� ����������� ������� �������, ������� ����� ��������� ����� ������� � ���������� ����. ��� � �� ������� ���� ������� - ��������, � ������� ���������� ������������� ��������� � ������� ������. ��� ����� ��������� ����� ������ �������� � � �� ����� ������� ������� ��������������.

���������:

6 �����(��������)

������� � ���� ������
��������: ������� � ���� [2014] / Fall in love with me
������������: �������
���: ������, 23 ����� �� 70 ���.
����: ���������
� �����: Aaron Yan, Tia Li, Jack Li, Beatrice Fang, Kao Ying Hsuan, Chen Bo Zheng, Jian Chang, Xie Qiong Nuan, Evan Yo, Katherine Wang, Yang Ming Wei, Huang Huai Chen, Lin Ke Tong, Zhu De Gang � ��.
������� ��������: �� "Sweet Pandas"
������� �������

��������: ������������ ��� ���� �� ����� ��������� ����������� ����� 2014 ����. �� ���� ��� - ����� ���������� � ��������� ������� � ��������� ���������. �� ��������� ������� �� ����������� ���� ����������, �������, ��� ������ �� ����� ��������� ����� �������� � �������� ��� �������. ��� ����� ��������������� � �������� ����� ��������� � ������ ������ � ������� ��� ��.

���������:

14 �����(��������)

13 ����� (�������)

������� ������� ������
��������: ������� ������� [2014] / Big Man
������������: �����
���: ������, 16 ����� �� 60 ���.
����: ���������, ���������
�������: ��� �� ��
� �����: ��� �� ���, ��� ��� ����, ���� �������, �� �� �� � ��.
������� ��������: �� "Mania"

��������: ��� ������� �� ����� ������, �������� ������ ������ � ���� ����. ����� �������� ����� ��� ո�. �� ��������� ������� �� ����� �� �� �� � ���� �� ����� ������ �������� � ��� �����. �� �������, ��� ��� ������ � ���������� � �������. ��� ��� ��������� ���� ��� ո��, ������� ������ ������������ ����� � �����������. � �� ����� ���� ��������� ������� ������� �� ��� ������. ��� ���� �������� �� �� ��.


���������:

16 �����(��������) [END]

��� ��� - ������������ �� ��������
��������: ��� ��� / ��� ��� - ������������ �� �������� / Gap Dong - Memories of Murder / Gapdongi
������������: ����� �����
��� �������: 2014
���: ������, 20 ����� �� 60 ���.
����: ���������, ��������, �������, �������
������� ��������: �� "BELOVED ONNIES"; "Big Boss"; "Dorama Mania"
������� ������� �� "den904 & DeadSno"

��������:
1986 ��� ��������� Gyunggi. ������� ���� ������� �������, ��� ���� ������� ������������, � ����� �����. ��� ������ ������, ����� ������������� � ������� ���������� ��� ����������� ���������������. � � ������, ������� ������� �� ����� ����� ������������, ���� �� ������ ������ � �������� ������.


���������:

20 ����� (��������) [END]

1-8 ����� (�������)]

����� ��� ������
��������: ����� ��� / Mother's Garden / Eommaui Jungwon
������������: ����� �����
��� �������: 2014
���: ������, 100 �����
����: ���������, ��������, ���������
� �����: ��� � �� (1983), �� �� ���, �� �� ��, ��� � ��, ��� �� ��, �� �� ���, ��� ��� ո�, �� ո� ʸ� � ��.
������� ��������:


��������: ���� � ������ ����� � ����� �������� ������. ���� ������ � ���, ��� ������ ���������� ����������, ������ �����. ������� ����� ������, �� ����� �� ������ ��-���������� �����������...

���������:

������ (��������)

����� ������
����� �� ���� ���������� ���������, ����� ��� ����� 10 ��� �������, ����� �� ��� ������ ���� �� �������? ��� ��������� � ��������� �����, � ������� � �������, ������� ������ ����� ������, ���� ����, ����� ����� ���� ������.���������:

20 ����� (��������) [END]

11-14 ����� (�������)

������� ���� ������
��������: ������� ���� [2014] / Feel Good Day / 기분 좋은 날
������������: ����� �����, 2014 ���
���: ������, 50 �����
����: ��������, ���������
��������: ���� �� ���
� �����: ��� ��� ���, ��� �� ���, ��� �� ��, ���� ���� ��, ��� ��� ���, ���� � ���� ո, �� ��� �
������� ��������: �� "SUBfire"

��������: ��� ���� ��� �������� ������� ���������. ��� ����� ����-��������, ������� ���������� ��������� ��� �������: �� ��, �� ��� � �� ��. ������� ��� ���� ��� ���������, ����� � ����� ����� ����� �� �������������, ������� ������� �����.

���������:

17 ����� (��������)

������������ ��� ������
��������: ������������ ��� [2010] / Secret Garden
������������: ����� �����, 2010 ���
���: ������, 20 �����
����: ���������, �������, �������, ��������� �������
��������: Shin Woo-chul
� �����: Hyun Bin as Kim Joo Won, Ha Ji Won as Gil Ra Im, Yoon Sang Hyun as Oska (Joo Won's cousin), Kim Sa Rang as Yoon Seul, Lee Philip as Im Jong Soo, �� ��� ��� as Sseon, Yoo In Na as Im Ah Young, Kim Ji Sook as Moon Yeon Hong,��� � ����, �� ���� ո�, �� ��� ���� � ��.
������� ��������:
������� ������� �� "Green Tea"
��������: ������� ����� ������ ������������ ��� - �������� � ��������������� ���������������, ������� ���� ���� ��� ������. ����� ����������� ����� �������. �� �������� ��� ������� � �����, � �������������� ���� ������������� �� ������������ �������.

���������:

��� ����� (��������) [END]

��� ����� (�������) [END]

x